Política de pagaments i devolucions

TERMES I CONDICIONS GENERALS

L’Associació Cetàcea es reserva el dret d’admisió a les sortides a navegar contractades per als projectes Foto identificació: balenes i dofins al litoral català. i Plomes al Mar.

  • Per “Termes i condicions generals” s’entenen els aspectes generals següents que s’enumeren a continuació per a reserves i sortides, amb les possibles modificacions que es puguin produir.
  • Per “Client” s’entén qualsevol persona que tingui reservada una plaça per realitzar una sortida de mostreig dels projectes Foto-identificació: balenes i dofins al litoral català i Plomes al Mar con Associació Cetàcea.
  • Per “sortida” s’entén l’activitat de navegació a bord de l’embarcació en la que es desenvolupa la tasca d’Associació Cetàcea.

L’Associació Cetàcea pot modificar els Termes i Condicions generals en qualsevol moment i sense previ avís, tot i que aquests canvis no s’aplicaran a les reserves que ja hagin estat formalitzades.

És responsabilitat del client conèixer els Termes i Condicions Generals vigents en el moment de formalitzar la reserva de la/les plaça/places de la sortida a navegar.

Tota comunicació entre el client i l’Associació Cetàcea es farà a través del correu electrònic info@associaciocetacea.org

Les despeses addicionals que pugui ocasionar la sortida de navegació (vols, despeses de viatge, hotels, manutenció…), correran exclusivament a càrrec del client.

L’Associació Cetàcea estableix l’edat de 14 anys com la mínima per embarcar a les sortides contractades. Si un menor de 14 anys realitza finalment aquesta activitat serà sota la responsabilitat del seu tutor/a legal.

Confirmació de la reserva

La reserva de la plaça es considerarà confirmada un cop l’Associació Cetàcea hagi rebut el justificant de transferència de l’import establert.

La validesa de les reserves, inclosos vals regal, és d’un any a partir del moment en el que es realitza la reserva. Transcorregut aquest termini, el client no tindrà dret a reubicació ni a reemborsament de l’import abonat.

Al reservar la/les plaça/places, es considerà que el client coneix i accepta els Termes i Condicions.

Cancel·lació/canvi de dates de les reserves

En el cas de que la cancel·lació de la reserva sigui sol·licitada pel client, aquest tindrà dret a la devolució de l’import abonat només en cas de que la cancel·lació de la reserva es sol·liciti com a mínim 48 hores abans de la data de la sortida (es considerarà que la sortida comença a les 8:00 A.M.).

Si el client no es presenta a la sortida a la data contractada, es considerarà una cancel·lació per part del client, pel que no existeix el dret de reubicació en una altra sortida, ni a la devolució de cap import abonat.

L’Associació Cetàcea es reserva el dret de cancel·lar la reserva si no s’ha rebut el pagament en la seva totalitat i en el moment oportú.

Es podrà sol·licitar canvi de data de la plaça reservada, sense cost addicional, sempre que el canvi de data sigui sol·licitat amb una antelació mínima de 48 hores a la sortida fixada, i condicionada a que quedin places lliures en la nova data escollida. És condició indispensable consultar amb l’Associació Cetàcea si queden places lliures en la nova data escollida.

Si el client aconsegueix que una altra persona ocupi la seva plaça, aquesta persona ocuparia el seu lloc sense que existeixi cap tipus de penalització.

Anul·lació de la sortida per causes meteorològiques o per força major

Les sortides estan supeditades a les condicions meteorològiques. L’Associació Cetàcea es reserva el dret de cancel·lar qualsevol sortida, de forma prèvia o durant la mateixa, per causes de força major degut a: adversitats meteorològiques, falta de disponibilitat de l’embarcació, fallada de motor o qualsevol fallada de l’embarcació que faci que la travessa sigui perillosa, insegura o impossible, així com aquelles circumstàncies que escapen al control de l’Associació Cetàcea.

En el cas d’anul·lació de la sortida per causes meteorològiques, s’informarà als clients com a molt d’hora amb quaranta-vuit (48) hores d’antelació abans de la sortida, podent-se anul·lar el mateix dia de la sortida i fins i tot a peu de vaixell. En cas d’anul·lació de la sortida per força major, s’informarà als clients en el moment en que l’Associació Cetàcea tingui coneixement de les causes de força major.

En el cas d’anul·lació de la sortida per causes meteorològiques l’Associació Cetàcea oferirà dates alternatives per poder realitzar l’activitat dins del termini d’un any des de la data en que es va confirmar la reserva. És responsabilitat del client acceptar alguna de les alternatives. Transcorregut el termini anual, es perdrà la reserva i no hi haurà dret a devolució de l’import abonat.

En el cas d’anul·lació de la sortida per força major, l’Associació Cetàcea es reserva el dret a decidir la devolució de l’import o reubicació dels clients.

En qualsevol cas, l’Associació Cetàcea no accepta cap tipus de reclamació relacionada, como despeses de vols, de viatge, hotels, manutenció o aquelles despeses en les que el client hagi incorregut per realitzar el viatge cancel·lat ni en cap despesa posterior en les que hagi d’incórrer el client.

Horaris de les sortides

Les sortides tindran una durada programada d’entre 8 i 9 hores, essent les 07:45 hores l’hora de trobada. En cas de que per força major o necessitats dels projectes la durada de la sortida sigui superior a la programada, l’Associació Cetàcea no es farà càrrec de cap reclamació per despeses de vols, viatges, hotels o qualsevol altra despesa en les que hagi incorregut el client per a la realització de la sortida, ni en cap despesa posterior en les que hagi d’incórrer el client.

Altres

L’Associació Cetàcea no es responsabilitza en cap cas de que l’estat de la mar no es correspongui amb la previsió del temps.

En el cas d’indisposició passatgera per mareig el vaixell no tornarà a port en cap cas, realitzant-se la sortida prevista en la seva totalitat i amb normalitat.